< id="main-content" role="main">

אודותינו

החזון שלנו:  Proactive Application Security

“Proactive Application Security” - הינה גישה שהתפתחה תוך שנים של נסיון מעשי בתהליכי אבטחת אפליקציות.

לפי גישה זו, התייחסות לנושאי אבטחה כחלק אינטגראלי מתהליך הפיתוח החל משלבי ה-Design  הראשוניים הינה הדרך הטובה והנכונה ביותר להשגת תוצאות אופטימאליות מכל פרוייקט באשר הוא.

ככל שעולות הדרישות הרגולטוריות לאבטחת אפליקציות וככל שעולה המודעות לנושא האבטחה בהקשר האפליקטיבי גובר הצורך בהתייחסות להיבטי האבטחה בתחום הפיתוח.

שילוב היבטי אבטחה החל משלבי ה-Design  הראשונים מסייע לתהליך הפיתוח הן בהיבט העיסקי והן בהיבט האיכותני. שילוב מאוחר של היבטי  אבטחה בתהליך הפיתוח עלול לעלות  במשאבים רבים וזמן עבודה יקר.

היתרון הבולט ביותר של הטמעת היבטי אבטחה החל משלבי ה-Design  הראשוניים הוא בכך שפיתוח מאובטח מתוכנן מסייע ביצירת אפליקציה שלמה ואיכותית יותר בזמן קצר יותר.